****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

معلومات عمومیکار مغز چیست ؟

 

       مغز مرکز بدن است. بدون دخالت مغز هیچ اتفاقی در بدن نمی افتد. مغز از هر کمپیوتر و ماشینهای هوشمند ساخت انسان، بینهایت پیچیده تر است. مغز علاوه بر عضو مسوول به کــــار انداختن بدن، مــرکز تمام تصمیم گیری ها، تفکرات و احساسات ماست. علوم و هنر ها همه از مغز بشر سرچشمه گرفته اند. منشاء تمام فرآیند های زندگی مغز است. مغز تمام دانسته های ما را نگهداری می کند و ما را قادر می سازد، تا از میلیونها اطلاعاتی که در آن ذخیره شده، موضوع مورد نظر را انتخاب کنیم، و به خاطر بیاوریم. کار تنظیم قلب و سایر اعضای بـدن به عهدهء اوست. مغز از طریق اعصاب، همواره پیمهایی را دریافت مـی کند، و دستورات لازم و حیاتی را صادر می کند.

       مهمترین ویــژگی مغز استعداد یادگیری آن است. مغز مـــــی تواند دانشهای مختلفی را فرا گیرد. هر چند کــــه برخی از جانوران نیز آمادگی برای یادگیری برخی اعمال ساده و ابتدایی را دارند و لی مغز پیشرفته بشر بزرگترین تـواناییها را در زمینه فراگیری داراست. اما در مورد اینکه مغز انسانی این همه معلومات را در چه قسمتی و چـــگونه انباشته می کند کسی چیزی نمی داند، فقط برخی از دانشمندان احتمال مـــی دهند که تمام دانش هـــــر انسان در سطح بیرونی چین و چروکدار مخ مغز او ثبت می شود.

مغز انسان

نمونه های از مغز انسان و دیگر حیوانات

 

 

Copyright © 2012 All Rights Reserved. heratcity.net

tpayman@gmail.com