****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

معلومات عمومیکار عضلات چیست ؟

 

      بیش از 40 فیصد بدن مـــــا از عضله ساخته شـده است. نام این عضلات برحسب بخشی از بدن ، کـــه در آن قرار گرفته اند و نقشی که بازی می کنند متفاوت است. ماهیچه یا عضله در واقع حرکت دهندهء اعضای بدن است. هر جایی از بدن ما که حرکت می کند، حتماً در اطرافش عضلاتی وجود دارند، که سبب این حرکت می شوند. هر عضوی از بـــدن ما، که می تواند حرکت کند، عضلات چسپیده به خود دارند. این عضلات می توانند منقبض و منبسط شوند، و آن عضو را نیز به حرکت آورند.

      عضلات بر دو نوع اند: ارادی و غیر ارادی. عضلات ارادی آنها هستند، که ما می توانیم آنها را کنترول کنیم، مانند عضلات دستها و پا ها. عضلات غیر ارادی آنهایی هستند که خود به خود کار می کنند، مانند عضلات قلب و شش ها. در حدود 650 عضله در بدن ما وجود دارد. هریک از این عضله ها به وسیله یک عصب کنترول می شود. مغز به وسیله این عصب به عضله دستور می دهد، که چی کند!

     هر قدر یک عضله بیشتر کار کند، قویتر می شود. و اگر بدون استفاده بماند، ضعیف می گردد. حتی وقتی که کاملاً بیحرکت هستیم و یا خوابیده ایم، بسیاری از عضلات ما مشغول به کار هستند. مثلاً قلب به تپش ادامه می هد، فرآیند تنفس و هاضمه نیز بر قرار است. اما در مرود عضلات نظیر ماهیچه های دست و پا که به کار انداختن آنها به عهده ماست، باید با ورزشهای مناسب ، آنها را تقویت کنیم.

 

 

Copyright © 2012 All Rights Reserved. heratcity.net

tpayman@gmail.com