****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

اشعار


گزیده اشعار زیبای از شاعران  معاصر
فهرست
عنوان شاعر
   
تنور سوزان میر ظهورالدین شهیر
دلتنگــــی حمیرا نکهت دستگیرزاده
امیــــد مطهر شاه اخگر
راز هستـــی عفیفه آرزو
ربــاعیـــات شاهرخ پــژمان
همه روزه روزه بودن... جلال بقــایی
سیــــــاه محمد موسی جعفری
سکوت ساده صحــرا محمد موسی جعفری
سرود عـــاشقانه میر ظهور الدین شهیر
شبهـــای شعـــر محمد موسی جعفری
شکستــه بـــود صلاح الدین جویا
شکــایت نـــامه مـژگان ساغــر
شهر بی خــورشید سهـــا رائــد
برون از جغرافیــــا حمیرا نکهت دستگیر زاده
شعر هایم ناگفته می ماند صلاح الدین جویا
تدبیر کن که عشق به دل .... راحله یار
شوره زار غربت حضرت ظریفی
سپـــاه غـــم سید فیصل مجتوی
ستـــاره باغ نادیـــه فضل
تا آبی سکــوت میر ظهور الدین شهیر
تا اوج آبی زمان میر ظهور الدین شهیر
تا زیر این رواق پر ندینه... وآصف باختری
چه علت است که بیهوده ... راحله یار
تنگنای هــــوس حضرت ظریفی
تــرنگ ساز میر ظهور الدین شهیر
تکـــرار خاطره میر ظهور الدین شهیر
تـــوفان دل عــزیز علیــزاده
تـــرا کشتنـــد عفیفه آرزو
وانــدم که لطف و مهر ... حضرت ظریفی
وقتی تو رفتی آرزو
وطن استاد سرآهنگ
یـــاد تـــو محمد موسی جعفری
تکـــرار خاطره محمد موسی جعفری
وطـن حمیرا نکهت دستگیر زاده
وطنم عشق من است زهرا بهرامی
روز مـــادر سید موسی عثمان هستی 

Copyright © 2012 All Rights Reserved. Herat Bastan

tpayman@gmail.com