****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

اشعار

خداوندا

خـــداوندا تو مــــی دانی نهـــان و آشکـــارم را

منــــور کن بنــــور معــــرفت قلب فگـــارم را

بدیــــدارت مشرف ســــازیم در روز رستاخیز

بــوصل خـود کنی روشن دو چشم اشکبارم را

چــــو با کشتی بــــی لنگر فتـــادم درین ساحل

کـــه طوفان بلا مستـــور کــــرده هر کنارم را

نجــــاتم ده درین وادی که سرگردان و حیرانم

که شر و نفس شیطان تیره کـرده روزگارم را

خمــــار نشه ام جامی عطا کن مهـربان سـاقی

زلطف جــــرعه بخشا بیـــــا بشکن خمارم را

بفضل ومرحمت رنجی مرا تشخیص فرمایی

مداو اگــــــر کنی این درد جــــان بیقرارم را

چـــــو خاک تیره سرگردان در راه صبا افتم

مگــــر در کــــوی جانا برد مشتی غبارم را

مگـــر از لطف بگـذاری قدم بر تربت بشرا

کــه رشک لاله صحرا کنی خاک مزارم را

 

از عبدالقیوم بشرا
 

Copyright © 2012 All Rights Reserved. heratcity.net

tpayman@gmail.com